W poprzednim tekście powiedzieliśmy nieco na temat tego: kto, kogo, jak i kiedy może ukarać w miejscu pracy. Dziś też serwujemy niemałą porcję wiedzy, która skupi się wokół tego: za co należy się kara i w jaki sposób wygląda procedura jej nakładania. Oto kolejnych 5 rzeczy, jakie powinieneś wiedzieć na temat kar porządkowych.

 

 1. Za co nagana i upomnienie?

Upomnienie pracownika oraz nagana mogą być udzielone za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Przykłady? Poniżej kilka najciekawszych:

 • Odmowa wykonania polecenia służbowego
 • Wykonywanie czynności niezwiązanych z pracą w czasie pracy bez zgody przełożonych (np. załatwianie prywatnych spraw w urzędach, rozmowy towarzyskie w godzinach pracy, korzystanie z Internetu, telefonu służbowego)
 • Spóźnienie do pracy, wcześniejsze wyjście z pracy lub porzucenie miejsca pracy (nieusprawiedliwiona nieobecność)
 • Niepodpisywanie listy obecności
 • Podpisywanie listy obecności za innych pracowników
 • Stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Pozostawanie w miejscu pracy po godzinach bez zgody przełożonego
 • Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Brak dbałości o należyty stan maszyn i narzędzi, o porządek w miejscu pracy
 • Niestosowanie środków ochrony (odzież, obuwie ochronne)
 • Umyślne zwiększanie zagrożenia (np. zastawianie dróg ewakuacyjnych, usuwanie lub zasłanianie tabliczek informacyjnych, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych)
 • Niepowiadomienie przełożonych o wypadku, zagrożeniu zdrowia i życia
 • Niepoddawanie się egzaminom sprawdzającym

 

 1. Za co kara finansowa?

Karę pieniężną – zgodnie z zapisami kodeksu pracy – pracodawca może zastosować, jeśli nie przestrzegasz przepisów BHP, opuszczasz pracę bez usprawiedliwienia, stawiasz się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywasz alkohol w czasie pracy. Pamiętaj, że kara pieniężna za jedno wykroczenie, w tym też za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może przekraczać wysokości Twojego jednodniowego wynagrodzenia. Łącznie natomiast kary nie mogą przekraczać jednej dziesiątej wynagrodzenia przypadającego Ci do wypłaty po dokonaniu stosownych potrąceń. A co się stanie z pieniędzmi? Bądź spokojny, nie zasilą one prywatnego budżetu Twojego szefa. Ma on bowiem obowiązek przeznaczyć wpływy z kar pieniężnych na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 1. Jak wygląda procedura nakładania kary?

Na szczęście w Kodeksie pracy zadbano o to, by w kwestii egzekucji kar nie zapanowała wolna amerykanka. Przepisy określają zarówno ramy czasowe, jak i kolejność czynności, jakie należy wykonać, by formalnie przeprowadzić proces nakładania sankcji.

 • Przede wszystkim więc pracodawca ma tylko 2 tygodnie (od momentu, w którym dowie się o naruszeniu obowiązków pracowniczych) i 3 miesiące (od momentu, w którym dokonało się naruszenie obowiązków pracowniczych), by karę nałożyć.
 • Przed nałożeniem kary zobowiązany jest również do wysłuchania pracownika, który ma prawo się bronić. W sytuacji, w której podwładny nie jest obecny w miejscu pracy, przytoczone terminy ulegają wydłużeniu.
 • O zastosowanej karze trzeba poinformować pracownika na piśmie (odpis składa się w aktach osobowych) informując jednocześnie o prawie do zgłoszenia sprzeciwu i terminie do jego wniesienia.

 

 1. Czy z decyzją można się nie zgodzić?

Pracownik może wnieść sprzeciw w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Nie jest do tego wymagana forma pisemna, jednak warto ją zastosować, by w łatwy sposób udowodnić, że wniesienie sprzeciwu nastąpiło w wymaganym terminie. Trzeba również pamiętać o tym, że podstawą wyrażenia sprzeciwu może być wyłącznie zastosowanie kary z naruszeniem przepisów prawa. Pracodawca będzie miał obowiązek rozpatrzyć sprzeciw oraz wysłuchać zakładowej organizacji związkowej. Jeśli nie ustosunkuje się do sprzeciwu w terminie 14 dni, uznaje się, że sprzeciw uwzględnił. W wypadku gdy odrzuci sprzeciw, pracownik ma prawo wystąpić o uchylenie zastosowanej wobec niego kary do sądu pracy.

 

 1. Czy kara zostaje z Tobą na zawsze?

Nagana lub upomnienie może mieć formę ustną lub pisemną, tzw. wpis do akt. W tym drugim wypadku umieszcza się ją w części B akt osobowych pracownika. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z dokumentów. Pracodawca może również dokonać tego wcześniej z własnej inicjatywy albo na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

 

Jeśli po przeczytaniu naszych artykułów masz jeszcze wątpliwości dotyczące nakładania kar porządkowych, napisz do nas, a my pomożemy Ci je rozwiać. Jeśli natomiast chcesz zgłosić do sądu pracy przypadek nieuzasadnionego nałożenia kary porządkowej, dzwoń pod nasz numer, a my udzielimy Ci wsparcia.