Sformułowanie „pracownik niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy” w rozumieniu potocznym może mylić. Wiele osób uznaje bowiem, że jest to osoba, która nie ma prawa do bycia zatrudnionym. Tak jednak nie jest, bo „całkowita niezdolność” nie oznacza w tym wypadku wcale „całkowitego zakazu” pracy.

 

Zdarza się, że pracodawcy dyskryminują pracowników posiadających stwierdzoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, odmawiając im wszelkich możliwości zatrudnienia. Stwierdzenie to dotyczy jednak sytuacji, w których praca miałaby być wykonywana w normalnych, niemodyfikowanych w żaden sposób warunkach. Często wystarczy dostosować miejsce pracy do konkretnej niepełnosprawności – jej stopnia oraz charakteru – by warunki okazały się wystarczające. Istnieje zatem możliwość, w której pracownik posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i jednocześnie pracuje efektywnie, wykonując powierzone zadania bez zarzutu.

 

Sprawdź możliwości dofinansowania z funduszu Pfron:

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/

 

Pracownik na rencie

Osoby, które nigdy nie uzyskały bądź z jakichś przyczyn straciły zdolność wykonywania obowiązków zawodowych, mają prawo poboru renty z ZUS, która w założeniu ma zaspokajać ich podstawowe potrzeby życiowe. Na przykład ci, którzy stracili sprawność przed ukończeniem 18 r.ż. i w trakcie nauki (przed ukończeniem 25 r.ż.), mają prawo do renty socjalnej. Wsparcie to jest przyznawane w stałej wysokości 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Oznacza to często, że renciści zwyczajnie zmuszeni są do poszukiwania dodatkowych zajęć, które mogliby wykonywać w ramach zezwolenia lekarza.

 

Uprawnieni do świadczeń socjalnych mogą dorabiać, choć podejmowanie zatrudnienia jest w tym przypadku ograniczone – nie tylko charakterem niepełnosprawności, lecz również przepisami prawa. Prawo do renty może bowiem zostać:

  • Obniżone – gdy przychody brutto rencisty przekraczają 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał ogłoszonego przez prezesa GUS;
  • Zawieszone – w sytuacji, w której dochody niepełnosprawnego osiągają 130% przeciętnego wynagrodzenia brutto.

 

Obowiązkowe ubezpieczenia

A zatem zatrudnienie pracownika na rencie jest jak najbardziej możliwe, a nawet w pewnych sytuacjach korzystne ze względu na możliwość pozyskiwania dofinansowania. Należy jednak mieć na uwadze, że różne formy zatrudnienia mają dla pracodawcy określone wady i zalety, które nie zawsze są tożsame dla pracownika-rencisty.

  • Zatrudniając osobę z prawem do emerytury bądź renty na umowę o pracę, szef firmy ma obowiązek zgłosić ją do całego kompletu ubezpieczeń społecznych (emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne) i odprowadzać za nią podatki.
  • W wypadku umowy zlecenia, jeśli jest ona jedyną formą zatrudnienia rencisty, podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.
  • Pracodawca nie ma też obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli pracownik jest dodatkowo zatrudniony na umowę o pracę u innego płatnika składek, pod warunkiem że osiąga u niego wynagrodzenie co najmniej minimalne.

W tej sytuacji obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  • Umowa o dzieło jest oczywiście najkorzystniejsza z punktu widzenia pracodawcy, ponieważ nie obliguje go do płacenia ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego – w ogóle nie pociąga za sobą obowiązku opłacania składek.

 

Zwolnienie rencisty

Będąc pracownikiem-rencistą, musimy pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jako pracownik nie jesteśmy chronieni przed zwolnieniem w wieku przedemerytalnym. Jak wiadomo, pracownika pełnosprawnego nie można zwolnić na 4 lata przed emeryturą, by nie pozbawiać go środków do życia. W wypadku osoby z orzeczeniem uznaje się, że podstawowe finanse w postaci renty są w stanie zapewnić byt.

 

Małgorzata Marczulewska

konsultacja prawna: r. pr. Mateusz Galikowski

Nie obawiaj się walki o swoje prawa

Nasza firma w pełni wspiera Cię w walce o prawa, godne traktowanie oraz uczciwe wynagrodzenie za wykonaną pracę. Skontaktuj się z nami.
Kontakt

Zadzwoń
+48 500 509 410
i uzyskaj Pomoc