Statut stowarzyszenia przewiduje

członków wspierających oraz honorowych

Przejdź do:
Członek wspierający
Członek honorowy
Certyfikat
WSPIERAJĄ NAS

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną oraz jednocześnie nie była w okresie ostatnich 12 miesięcy skazana prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych. Członek wspierający zostaje przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, na podstawie rekomendacji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ma prawo brać jednak udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Członek wspierający ma prawo:

 • zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
 • korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • użytkowania logo Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji i uzgodnieniu sposobu wykorzystania logo przez Zarząd, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych,
 • użytkowania znaku graficznego członka wspierającego Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych,
 • brania udziału w reportażach tworzonych przez Stowarzyszenie po uzyskaniu akceptacji Zarządu.

Członek wspierający obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Zarządu,
 • regularnego opłacania składek w wysokości i terminie określonych uchwałą Zarządu.
Pobierz deklarację

Członek honorowy

Honorowym członkiem wspierającym (dalej „członkiem honorowym”) Stowarzyszenia może zostać osoba spełniająca warunki do przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek wspierający, zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy zostaje przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, na podstawie rekomendacji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ma prawo brać jednak udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.


Członek honorowy ma prawo:

 • zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
 • korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • użytkowania logo Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych,
 • użytkowania znaku graficznego członka honorowego Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych.
 • brania udziału w kampaniach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia oraz w reportażach tworzonych przez Stowarzyszenie po uzyskaniu akceptacji Zarządu.


Członek honorowy obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Zarządu,
 • regularnego opłacania składek w wysokości i terminie określonych uchwałą Zarządu.
Pobierz deklarację

Zawieszenie lub ustanie członkostwa

O zawieszeniu członka w jego prawach na czas oznaczony decyduje Zarząd w formie uchwały. Powodem zawieszenia może być nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • rezygnacji zgłoszonej przez członka w formie pisemnej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań, w tym składek wobec Stowarzyszenia,
 • śmierci lub utraty osobowości prawnej członka,
 • podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu nieuregulowania tytułem składek członkowskich wpłaty w ciągu 14 dni od ostatniego dnia terminu wpłaty składki,
 • podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków wobec nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę, w tym również w wyniku pozyskania przez Stowarzyszenie wiadomości o skazaniu prawomocnym orzeczeniem sądu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych.

Osoba wykluczona lub skreślona może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie roku od daty powzięcia uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków.