Statut stowarzyszenia przewiduje

członków wspierających oraz honorowych

Przejdź do:
Członek wspierający
Członek honorowy
Certyfikat
WSPIERAJĄ NAS

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną oraz jednocześnie nie była w okresie ostatnich 12 miesięcy skazana prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych. Członek wspierający zostaje przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, na podstawie rekomendacji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ma prawo brać jednak udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Członek wspierający ma prawo:

 • zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
 • korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • użytkowania logo Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji i uzgodnieniu sposobu wykorzystania logo przez Zarząd, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych,
 • użytkowania znaku graficznego członka wspierającego Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych,
 • brania udziału w reportażach tworzonych przez Stowarzyszenie po uzyskaniu akceptacji Zarządu.

Członek wspierający obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Zarządu,
 • regularnego opłacania składek w wysokości i terminie określonych uchwałą Zarządu.
Pobierz deklarację

Członek honorowy

Honorowym członkiem wspierającym (dalej „członkiem honorowym”) Stowarzyszenia może zostać osoba spełniająca warunki do przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek wspierający, zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy zostaje przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, na podstawie rekomendacji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ma prawo brać jednak udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.


Członek honorowy ma prawo:

 • zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
 • korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • użytkowania logo Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych,
 • użytkowania znaku graficznego członka honorowego Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych.
 • brania udziału w kampaniach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia oraz w reportażach tworzonych przez Stowarzyszenie po uzyskaniu akceptacji Zarządu.


Członek honorowy obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Zarządu,
 • regularnego opłacania składek w wysokości i terminie określonych uchwałą Zarządu.
Pobierz deklarację

Zawieszenie lub ustanie członkostwa

O zawieszeniu członka w jego prawach na czas oznaczony decyduje Zarząd w formie uchwały. Powodem zawieszenia może być nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • rezygnacji zgłoszonej przez członka w formie pisemnej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań, w tym składek wobec Stowarzyszenia,
 • śmierci lub utraty osobowości prawnej członka,
 • podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu nieuregulowania tytułem składek członkowskich wpłaty w ciągu 14 dni od ostatniego dnia terminu wpłaty składki,
 • podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków wobec nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę, w tym również w wyniku pozyskania przez Stowarzyszenie wiadomości o skazaniu prawomocnym orzeczeniem sądu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych.

Osoba wykluczona lub skreślona może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie roku od daty powzięcia uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków.

Certyfikat UCZCIWY PRACODAWCA

Certyfikat UCZCIWY PRACODAWCA to prestiżowa nagroda dla pracodawców, którzy wykazują się ponadprzeciętną dbałością o pracowników. Posługując się certyfikatem w materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz medialnych wpływasz wysoce na wizerunek Swojej firmy na rynku pracy.

Dodatkowo Stowarzyszenie raz w roku przyznawać będzie nagrody specjalne dla firm, które wyróżniły się swoją działalnością na rzecz pracowników.

Spośród grona zgłoszonych pracodawców, oceny dokona niezależne jury, które nagrodzi najlepszych. W skład komisji wchodzą:

Skład niezależnego jury

w kolejności alfabetycznej

Robert Bodendorf

Przedsiębiorca z sukcesami biznesowymi oraz z misją społeczną. Od ponad 20 lat przyczynia się do optymalizowania procesów biznesowych w wielu przedsiębiorstwach, za pośrednictwem dwóch spółek, tj. MikroSerwis oraz Business Software. Od ponad 10 lat wspomaga innych w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, poprzez zaangażowanie w organizacje gospodarcze. Współtworzył grupę Made in Koszalin, rozwinął koszaliński oddział Północnej Izby Gospodarczej, a także stworzył i rozwinął Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który ściśle współpracuje ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie, z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie, z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, a także z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zaangażowany jest również w działalność Klastra ICT Pomorze Zachodnie oraz Rotary Club Koszalin.

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa

Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Szczecińskim w Katedrze Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej. Jest dyrektorem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat łączy praktykę z działalnością badawczą. Jest Autorem ponad 110 publikacji dotyczącej tematyki :modeli biznesowych startupów, przedsiębiorstw spin off, komercjalizacji wiedzy, zarządzania i modelowaniem procesami. Był uczestnikiem 67 krajowych i międzynarodowych konferencji. Zrealizował 11 projektów naukowych w finansowych m.in przez MEiN, NCN, NCBiR. Uczestniczył w projektach 6 i 7 Programu Ramowego UE. Jest recenzentem 12 międzynarodowych czasopism oraz członkiem trzech komitetów redakcyjnych. Jest także profesorem wizytującym na Ningbo University oraz Guangzhou University w Chinach. Jest promotorem 4 prac doktorskich oraz recenzentem 5 dysertacji.

Małgorzata Marczulewska

Inicjatorka, założycielka i prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Założycielka firmy windykacyjnej i agencji detektywistycznej AVERTO działającej w tej samej grupie kapitałowej. Miłośniczka prawdy i szczerości, ekspertka z zakresu windykacji oraz prawa pracy. Zaangażowana w życie społeczne i gospodarcze Szczecina. Prywatnie wielbicielka podróży, szczęśliwa małżonka i matka.

Hanna Mojsiuk

Absolwentka Prawa Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Prawa i Administracji, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej, Prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, członek zarządu motoryzacyjnej rodzinnej firmy Grupy Mojsiuk: Mojsiuk sp. z o.o. sp.k., Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze S.A, Mojsiuk Motor Sp.j., Mojsiuk sp.z o.o. Auto KM sp.k.

Grażyna Wódkiewicz

Wspólnik kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Spółka Jawna w Szczecinie, ukończyła studia prawnicze w Warszawie. Po powrocie do Szczecina ukończyła aplikację sędziowską, aby następnie dostać się na aplikację adwokacką. Od 1982 roku z wieloma sukcesami wykonuje zawód adwokata. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, podatkowych i majątkowych ale z wielkim zaangażowaniem prowadzi sprawy rodzinne, które wymagają doświadczenia i umiejętności negocjacyjnych.

Wspierają nas

Naszą akcję wspierają wyłącznie pracodawcy którzy postępują fair

W przygotowaniu…