Zawsze uwielbiałaś bawić się z chłopcami, kręci Cię jazda dużymi samochodami, a remont w domu robisz sama? Dla kobiety silniejszej od niejednego mężczyzny wiele interesujących zawodów było dotychczas niedostępnych. Sprawdź, co się zmieniło.

1 maja 2017 r. otwarto kobietom dostęp do wszystkich profesji.

Prace nieosiągalne dla kobiet – do 30 kwietnia 2017 r.

Poprzednio obowiązująca regulacja przewidywała zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia wymienionych w wykazie znajdującym się w rozporządzeniu do Kodeksu pracy. Jednak Komisja Europejska zarzuciła Polsce dyskryminację poprzez regulację odnoszącą się do wszystkich kobiet. Uznano, że przepisy te naruszają unijne normy odnoszące się do równości szans i równego traktowania w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn. Zdaniem Komisji taka regulacja była przeciwna dążeniu do równouprawnienia płci i wymagała zmiany poprzez wprowadzenie zakazu wykonywania odpowiednich prac jedynie dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. W konsekwencji, z dniem 1 maja 2017 r. zniesiono ogólny zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Zakaz wykonywania pracy uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią – od 1 maja 2017 r.

Ogólnie rzecz biorąc, kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Ciąża a czas pracy

Ciężarnej kobiecie nie będzie można zlecać wykonywania pracy w porze nocnej. Jeżeli do tej pory tak było, pracodawca będzie musiał zmienić rozkład czasu pracy lub przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pełnienia obowiązków w godzinach od 21:00 do 7:00. Jeżeli to również nie jest możliwe, szef musi ją zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Kobieta w ciąży nie będzie mogła również wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych ani udawać się w delegację, chyba że sama wyrazi na nią zgodę.

Prace uciążliwe czyli jakie?

Za prace uciążliwe, zakazane dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, uznano w rozporządzeniu m. in.:

  • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;
  • ręczne przenoszenie pod górę przedmiotów przy pracy stałej;
  • ręczne przenoszenie pod górę przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej;
  • ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
  • ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;
  • przewożenie ładunków na wózku jednokołowym i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;
  • prace w pozycji wymuszonej;
  • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa.

Praca przy komputerze

Wydłużono czas jaki pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią może spędzać przed komputerem. Wcześniej były to 4 godziny dziennie. Dziś jest to 8 godzin, przy czym po każdych przepracowanych 50 minutach, pracownicy przysługuje co najmniej 10 minut przerwy wliczonej do czasu pracy. Taka zmiana została uzasadniona możliwością uzyskania lepszych efektów w postaci zmniejszenia obciążenia kręgosłupa przy robieniu częstszych przerw niż skrócenie całkowitego czasu pracy w ciągu zmiany roboczej. Powyższa regulacja jest korzystniejsza dla kobiet w ciąży, ponieważ dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze przewiduje się 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy.

Jakie jest wasze zdanie na temat otwarcia kobietom dostępu do zawodów, które wcześniej były uznawane dla nich zbyt niebezpieczne lub uciążliwe? Czy to jest zniesienie dyskryminacji kobiet, czy pole do nadużyć ze strony pracodawców, którzy będą zlecać kobietom prace przekraczające ich możliwości?